HumoStart

HumoStart is een innovatieve meststof in de vorm van een micro-granulaat, met zeer snel opneembare stikstof en fosfaat. De speciale kort verzurende formulering waarbij ook in een basisch milieu zowel de stikstof als de fosfaat snel vrijkomt, geeft een duidelijk start effect op het gewas. HumoStart wordt dicht bij het zaad geplaats zonder dat dit een negatief effect heeft op de kieming of opkomst van het gewas. HumoStart stimuleert vooral de begingroei terwijl de aanwezige humuszuren een positief effect hebben op de doorgroei. De combinatie met zink geeft vooral op gewassen welke een hoge fosfaat behoefte hebben een positief effect. Bij hoge fosfaatgehalten wordt gewoonlijk de opname van zink namelijk vaak geremd.

HumoStart kan simpel worden toegepast met microgranulaat strooiers welke o.a bekend zijn voor microgranulaten uit de gewasbescherming.

Bekijk hier de HumoStart folder

Lees ook het Innoventis onderzoeksrapport over wortelstimulering.

Tevens is er in Heerenveen een veldproef gedaan met Humostart. Lees de resultaten in de vergelijking.

Lees ook het Proeftuin Zwaagdijk Onderzoek Toepassing HumoStart in maïs.